ActieAgenda

De TechniekRaad NH voert op basis van het Visiedocument de doelmatigheidsdiscussie met onderwijsinstellingen en andere partijen. Daarmee maakt de TechniekRaad de behoeften van de technische arbeidsmarkt sinds 2014 in Noord-Holland inzichtelijk. Met deze kennis kunnen we samen met de onderwijsinstellingen toewerken naar één gemeenschappelijke techniekagenda. Het Visiedocument van de TechniekRaad is eind maart 2018 geactualiseerd. Op basis van het visiedocument heeft de TechniekRaad een ActieAgenda 2018 opgesteld.

Beginnen in het basisonderwijs

Het tekort aan technisch personeel in Noord-Holland is berekend op 1.280 personen per jaar. De provinciale technische arbeidsmarkt (vraag en aanbod) is daarmee net als voorgaande jaren nog steeds uit evenwicht. Door de (verwachte) groeiende economie zal dat tekort de komende jaren verder stijgen. Daarom wordt instroombevordering de komende jaren nog belangrijker. Meer leerlingen moeten gaan kiezen voor techniek, te beginnen in het basisonderwijs.

  1. De TechniekRaad zal in 2018 het techniekonderwijs in het basisonderwijs blijven ondersteunen, enerzijds via de PET’s (Promotie Events Techniek), anderzijds in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek en TechniekTalent.nu.

In het kader van Techniek & Wetenschap in het basisonderwijs werkte de TechniekRaad ook in 2017 intensief samen met actoren die basisscholen benaderen, zoals onder meer Expertisecentrum Wetenschap en Techniek (EWT), Pabo’s, opleidingsfondsen, Techniek Talent.nu en St. Talent voor Techniek. Met deze actoren is in 2017 overleg gevoerd om het aanbod inhoudelijk af te stemmen, overlap in instrumenten en doelgroepen te verminderen en witte vlekken op te lossen. De TechniekRaad NH heeft in samenwerking met andere actoren ervoor gezorgd dat promotieactiviteiten in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het vmbo in Noord-Holland zich vanaf 2017 structureel kunnen ontwikkelen in de PET’s.

Techniek in het voortgezet onderwijs

Het is goed nieuws dat het aantal techniekstudenten op de Noord-Hollandse ROC’s het afgelopen jaar iets is gegroeid tot circa 14.690 (incl. ICT-studenten, exclusief Media en vormgeving, Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek, Handel en ondernemerschap). De vraag is echter of deze groei in de toekomst zal doorzetten, omdat de instroom vanuit het (technisch) vmbo flink zal dalen. Dat komt, naast demografische ontwikkelingen, ook door de nieuwe profielenstructuur in het vmbo waardoor technisch aanbod onder druk staat.

  1. De TechniekRaad zal in 2018 (op bestuurlijk niveau) meer aandacht hebben voor techniek in het algemeen voortgezet onderwijs (havo/vwo). Maar ook op veel mavoscholen is techniek nog geen vast onderdeel van het lesprogramma. Vanzelfsprekend wordt aangesloten bij onder meer St. Technasium en Bètapartners.
  2. Daarnaast is het buitengewoon belangrijk een aantrekkelijk en goed gespreid technisch vmbo in de provincie Noord-Holland te stimuleren. In samenwerking met partners in de regio, waaronder ROC’s en opleidingsbedrijven, ondersteunen we vmbo-scholen bij het toekomstgericht invullen van technische vakopleidingen en/of keuzevakken, teneinde een aantrekkelijke technische infrastructuur te garanderen, maar ook ten behoeve van goed op elkaar aansluitende onderwijsniveaus.

De TechniekRaad is sinds 2017 partner van Toptechniek in Bedrijf Noord-Holland Noord dat versterking van het technisch vmbo beoogt. Ook werd in 2017 samengewerkt met actoren die vmbo-scholen ondersteunen en/of benaderen, teneinde verbindingen tussen relevante partners te leggen en knelpunten op te lossen. Hierbij gaat het onder andere om TechNet, de opleidingsbedrijven, de bedrijfstakfondsen, de regionale vmbo-overlegstructuren, het platform bouwtechniek en landelijke leveranciers van materiaal en instrumenten, zoals SBB. Tussen deze actoren is en wordt overleg en afstemming tot stand gebracht om de dekking van de activiteiten te verbeteren en het aanbod inhoudelijk en kwalitatief op elkaar af te stemmen met als doel om de effectiviteit te bevorderen in aansluiting op de behoeften van de technische arbeidsmarkt. In aansluiting hierop heeft in 2017 tevens een aantal maal overleg plaatsgevonden tussen de TechniekRaad en individuele vmbo-instellingen, met name naar aanleiding van de visiedocumenten.

Doelmatig mbo

Een doelmatig aanbod van middelbaar beroepsonderwijs is een eerste vereiste voor een goede aansluiting van onderwijs op de (regionale) arbeidsmarkt. De ROC’s leveren technische studenten af waaraan de arbeidsmarkt grote behoefte heeft. Maar tekorten op de arbeidsmarkt betekenen -net als overschotten- dat de (macro-)doelmatigheid niet optimaal is. De arbeidsmarkt heeft echter een grillig karakter, waarbij tekorten in het ene jaar het jaar daarna kunnen veranderen in overschotten en vice versa. Daarom zal genuanceerd moeten worden omgegaan met de discussie rondom ‘overschot’ opleidingen. ROC’s kunnen wel proberen jongeren voor zogenaamde tekortrichtingen te interesseren.

  1. De TechniekRaad blijft ook in 2018 structureel overleg voeren met het technisch beroepsonderwijs over doelmatigheid en levert tevens een actieve bijdrage aan de realisatie van de afspraken die daarover in het ROC-convenant zijn gemaakt.

Volgens de TechniekRaad draagt een optimale spreiding van het opleidingenaanbod bij aan het terugdringen van tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we samen met het onderwijs meer zicht krijgen op kansen en mogelijkheden. Die kansen liggen ons inziens bijvoorbeeld in het delen van docenten en faciliteiten zoals praktijklokalen en materialen/machines. Keuzedelen kunnen door leerlingen van meerdere ROC’s in gezamenlijkheid worden gevolgd bij bijvoorbeeld een opleidingsbedrijf.

  1. Een optimale spreiding van het technisch opleidingsaanbod kan worden bewerkstelligd door een regionaal dekkende mbo-campusinfrastructuur rondom techniek. Dit is – in aansluiting op het provinciaal beleid – ook speerpunt in 2018.

Partners van de TechniekRaad hebben in 2017 al dan niet binnen de werkgroepen van het ROC-convenant regelmatig gesprekken gevoerd met individuele ROC’s in de provincie. In overleg en in samenwerking met vele betrokken actoren is de dekking van activiteiten verbeterd en het aanbod inhoudelijk en kwalitatief meer op elkaar afgestemd.

Meer vraag naar hbo-technici

De vraag naar afgestudeerden met een technische hbo opleiding in Noord Holland zal de komende jaren alleen maar toenemen en betekent tegelijkertijd een stimulans voor het innovatief karakter van het Noord Hollands technologisch bedrijfsleven.

  1. Onder meer doorlopende leerlijnen, niet alleen van vmbo naar mbo maar ook van havo/vwo of mbo naar hbo zijn cruciaal. De partners binnen de TechniekRaad ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van leerlijnen onder meer door overleg te initiëren en verbinding te zoeken.
  2. Voorts gaat de TechniekRaad in 2018 verder om de contacten tussen het hoger beroepsonderwijs en technisch bedrijfsleven in Noord-Holland intensiveren, bijvoorbeeld op het gebied van stageplaatsen, de TechniekCampus bij Hogeschool InHolland en Get Connected.

 Leven Lang Leren en inclusieve arbeidsmarkt

De klantvraag verandert in rap tempo. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Duurzaam bouwen, de energietransitie, domotica, 3D tekenen, enzovoorts, vragen niet alleen om een moderne inhoud van vakopleidingen; ook nieuwe (gedrags)competenties en vaktechnische kennis van ‘zittend’ personeel zijn noodzakelijk. Leven Lang Leren (LLL) dient daarom te worden gestimuleerd. Aanbod dient behalve gecompleteerd ook beter te worden ontsloten; niet alleen om de kennis en vaardigheden van zittend personeel zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de actuele kwalitatieve vraag, maar ook om een eventuele overstap van baan en sector te vergemakkelijken. Een inclusieve arbeidsmarkt is daarbij uitgangspunt, randvoorwaarde en ambitie tegelijk.

  1. De TechniekRaad is in 2018 partner van House of Skills en bevordert samenwerking gericht op Leven Lang Leren en intersectorale mobiliteit.
  2. De TechniekRaad legt in 2018 nadruk op het vergroten van zij-instroom vanuit de ambitie van een inclusieve arbeidsmarkt.

Gezamenlijke aanpak technisch lerarentekort

Het tekort aan techniekleraren wordt een steeds groter probleem. In samenwerking met de provincie Noord-Holland is eind 2017 en begin 2018 onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang van het technisch lerarentekort in het Noord-Hollands mbo.

  1. In 2018 continueren we de gegeven prioriteit aan het onderwerp ‘technisch lerarentekort’ door een gedragen aanvalsplan te ontwikkelen en de start van pilots en ‘proeftuinen’ te bevorderen met daarbij een mogelijke inzet/bijdrage vanuit het bedrijfsleven.

Ten slotte

Individuele brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden en opleidingsfondsen werken intensief aan alle bovengenoemde punten. Ook op landelijk niveau wordt constant gewerkt aan inhoudelijke vernieuwing van de opleidingen zodat deze meer aansluiten op de actuele kwalitatieve behoeften van het technisch bedrijfsleven. De TechniekRaad steunt deze activiteiten door in samenwerking zaken op te pakken, onze visie daar waar relevant en mogelijk over het voetlicht te brengen en onderwerpen waarvoor nog te weinig aandacht is op de verschillende agenda’s te krijgen. Dat doen we door te verbinden en samenhang aan te brengen zodat partijen, projecten en activiteiten elkaar vinden en kunnen versterken.