ActieAgenda 2017

 

De TechniekRaad NH voert op basis van het Visiedocument de doelmatigheidsdiscussie met onderwijsinstellingen en andere partijen. Daarmee maakt de TechniekRaad de behoeften van de technische arbeidsmarkt sinds 2014 in Noord-Holland inzichtelijk. Met deze kennis kunnen we samen met de onderwijsinstellingen toewerken naar één gemeenschappelijke techniekagenda. Het Visiedocument van de TechniekRaad is eind maart 2017 geactualiseerd. Op basis van het visiedocument heeft de TechniekRaad een ActieAgenda 2017 opgesteld.

Beginnen in het basisonderwijs

Het tekort aan technisch personeel in Noord-Holland is berekend op 1.230 personen per jaar. De provinciale technische arbeidsmarkt (vraag en aanbod) is daarmee net als voorgaande jaren nog steeds uit evenwicht. Gezien de aantrekkende economie is de verwachting dat het tekort de komende jaren verder zal stijgen. Daarom wordt instroombevordering de komende jaren nog belangrijker. Meer leerlingen moeten gaan kiezen voor techniek, te beginnen in het basisonderwijs.

  • De TechniekRaad zal in 2017 het techniekonderwijs in het basisonderwijs prioriteren, enerzijds via de PET’s (Promotie Events Techniek), anderzijds in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek en TechniekTalent.nu.

In het kader van Techniek & Wetenschap in het basisonderwijs werkte de TechniekRaad ook in 2016 intensief samen met actoren die basisscholen benaderen, zoals onder meer Expertisecentrum Wetenschap en Techniek (EWT), PABO’s, opleidingsfondsen, Techniek Talent.nu en St. Talent voor Techniek. Met deze actoren is in 2016 overleg gevoerd om het aanbod inhoudelijk af te stemmen, overlap in instrumenten en doelgroepen te verminderen en witte vlekken op te lossen. De TechniekRaad maakte in 2016 deel uit van de beoordelingscommissie EWT die vele tientallen subsidieaanvragen van basisscholenbesturen beoordeelde. Daarnaast heeft de TechniekRaad NH in samenwerking met andere actoren ervoor gezorgd dat promotieactiviteiten in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het VMBO in Noord-Holland zich vanaf 2017 structureel kunnen ontwikkelen in de PET’s.

Techniek in VMBO/AVO

Het is goed nieuws dat het aantal techniekstudenten op de Noord-Hollandse ROC’s het afgelopen jaar is gegroeid tot circa 14.500 (incl. ICT-studenten). De vraag is echter of deze groei in de toekomst zal doorzetten, omdat de instroom vanuit het (technisch) VMBO flink zal dalen. Dat komt naast demografische ontwikkelingen ook door de nieuwe profielenstructuur in het vmbo waardoor technisch aanbod verdwijnt.

  • De TechniekRaad zal daarom in 2017 (op bestuurlijk niveau) meer aandacht hebben voor techniek in het algemeen voorgezet onderwijs (havo/vwo). Maar ook op veel mavoscholen is techniek nog geen vast onderdeel van het lesprogramma. Vanzelfsprekend wordt aangesloten bij onder meer St. Technasium en Tecwijzer. De TechniekRaad stelt samen met Tecwijzer het uitvoeringsplan van Tecwijzer op.
  • Daarnaast is het buitengewoon belangrijk een aantrekkelijk en goed gespreid technisch vmbo in de provincie Noord-Holland te stimuleren. In samenwerking met partners in de regio, waaronder ROC’s en opleidingsbedrijven, ondersteunen we vmbo-scholen bij het toekomstgericht invullen van technische vakopleidingen en/of keuzedelen, teneinde een aantrekkelijke technische infrastructuur te kunnen blijven garanderen.

Ook in 2016 werd samengewerkt met actoren die vmbo-scholen ondersteunen en/of benaderen, teneinde verbindingen tussen relevante partners te leggen en knelpunten op te lossen. Hierbij gaat het onder andere om TechNet, de opleidingsbedrijven, de bedrijfstakfondsen, de regionale vmbo-overlegstructuren, het platform bouwtechniek en landelijke leveranciers van materiaal en instrumenten, zoals SBB. Tussen deze actoren is en wordt overleg en afstemming tot stand gebracht om de dekking van de activiteiten te verbeteren en het aanbod inhoudelijk en kwalitatief op elkaar af te stemmen met als doel om de effectiviteit te bevorderen in aansluiting op de behoeften van de technische arbeidsmarkt. In aansluiting hierop heeft in 2016 tevens een aantal maal overleg plaatsgevonden tussen de TechniekRaad en individuele vmbo-instellingen, met name naar aanleiding van de Visiedocumenten.

Overschotten en tekorten in het MBO

Een doelmatig aanbod van MBO-opleidingen is een eerste vereiste voor een goede aansluiting van onderwijs op de (regionale) arbeidsmarkt. De ROC’s leveren voor een belangrijk deel de technische studenten af waaraan de arbeidsmarkt grote behoefte heeft. Maar tekorten op de arbeidsmarkt betekenen -net als overschotten- dat de (macro-)doelmatigheid niet optimaal is. De arbeidsmarkt heeft echter een grillig karakter, waarbij tekorten in het ene jaar het jaar daarna kunnen veranderen in overschotten. Daarom zal genuanceerd moeten worden omgegaan met de discussie rondom ‘overschot’ opleidingen. Met het in stand houden van een goede infrastructuur kunnen ROC’s wel proberen jongeren voor zogenaamde tekortrichtingen te interesseren.

  • De TechniekRaad blijft ook in 2017 structureel overleg voeren met het technisch beroepsonderwijs over doelmatigheid en blijft tevens de afspraken daarover in het ROC-convenant actief steunen.

We zien tevens dat bepaalde technische opleidingen waaraan grote behoefte is op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt, door geen enkele ROC in Noord-Holland worden aangeboden. Volgens de TechniekRaad draagt een optimale spreiding van het opleidingenaanbod bij aan het terugdringen van tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we samen met het onderwijs meer zicht krijgen op kansen en mogelijkheden.

  • Een optimale spreiding van het technisch opleidingenaanbod kan worden bewerkstelligd door een regionaal dekkende MBO-campusinfrastructuur rondom techniek. Dit is – in aansluiting op het provinciaal beleid – speerpunt in 2017.

De TechniekRaad heeft in 2016 met collegevoorzitters van alle mbo-instellingen in Noord-Holland een bijeenkomst gehad over doelmatigheid. Er hebben tevens een groot aantal individuele gesprekken plaatsgevonden met individuele ROC’s in de provincie. In overleg en in samenwerking met vele betrokken actoren is de dekking van activiteiten verbeterd en het aanbod inhoudelijk en kwalitatief meer op elkaar afgestemd.

Meer vraag naar HBO-technici

De vraag naar afgestudeerden met een technische HBO opleiding in Noord Holland zal de komende jaren alleen maar toenemen en betekent tegelijkertijd een stimulans voor het innovatief karakter van het Noord Hollands technologisch bedrijfsleven.

  • Onder meer doorlopende leerlijnen, niet alleen van VMBO naar MBO maar ook van AVO (havo/vwo) of MBO naar HBO zijn daarbij cruciaal. De TechniekRaad ondersteunt en stimuleert deze ontwikkelingen onder meer door overleg te initiëren en verbinding te zoeken.
  • Voorts gaat de TechniekRaad in 2017 verder om de contacten tussen het hoger beroepsonderwijs en technisch bedrijfsleven in Noord-Holland intensiveren, bijvoorbeeld op het gebied van stageplaatsen, de Techniekcampus bij Hogeschool InHolland en Get Connected.

Gezamenlijke aanpak technisch lerarentekort

Het tekort aan techniekleraren wordt een steeds groter probleem. In oktober 2016 is een ‘Werkgroep lerarentekort in de techniek’ met de TechniekRaad, Hogeschool van Amsterdam, Platform Bèta Techniek en MRA-partners gestart.

  • In 2017 geven we extra prioriteit aan het onderwerp ‘technisch lerarentekort’, enerzijds door het probleem nader in kaart te laten brengen en anderzijds de start van pilots te bewerkstelligen met daarbij een mogelijke inzet/bijdrage vanuit het bedrijfsleven.

Individuele branches, onderwijsinstellingen, overheden en opleidingsfondsen werken intensief aan bovengenoemde punten. Ook op landelijk niveau wordt constant gewerkt aan inhoudelijke vernieuwing van de opleidingen zodat deze meer aansluiten op de actuele kwalitatieve behoeften van het technisch bedrijfsleven. De TechniekRaad steunt deze activiteiten door in samenwerking zaken op te pakken, onze visie daar waar relevant en mogelijk over het voetlicht te brengen en onderwerpen waarvoor nog te weinig aandacht is op de verschillende agenda’s te krijgen. Dat doen we door te verbinden en samenhang aan te brengen zodat partijen, projecten en activiteiten elkaar vinden en kunnen versterken.

Deel deze pagina via: