Door de aanhoudende economische crisis komen veel jongeren niet aan het werk. Onder regie van het RPA-NHN is het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord 2.0 (AJW 2.0) ontwikkeld. Op basis van dit plan is € 700.000 vanuit het ministerie van SZW verkregen. Daarnaast is voor een bedrag van € 2.000.000 aan Europese subsidies aangevraagd om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken.

Het AJW 2.0 richt zich op jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. Het project is gestart in oktober 2013. Inmiddels zijn bijna 100 jongeren zonder startkwalificatie bemiddeld naar werk, met name uit de VSO/PRO doelgroep. Daarbij wordt voor een groot deel van de plaatsingen gebruik gemaakt van de Plaatsingsbonus, een subsidie voor werkgevers als zij een jongere zonder startkwalificatie in dienst nemen van maximaal € 2.000,-. Daarnaast is er ook budget vrijgemaakt voor extra begeleiding vanuit de gemeenten en is er aansluiting gezocht bij het 200-banenplan jeugdzorg en de ArbeidAdviesTeams.

Voor meer informatie over het project AJW 2.0 kunt u terecht bij Jelle Blom, projectcoördinator, jelleblom@rpa-nhn.nl  (072 – 51 95 734)